Informacja  o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty

Komunikat o dostosowaniach

Komunikat o przyborach

Harmonogram egzaminów 2019

Egzamin ósmoklasisty

Kodeks Ucznia Szkoły Podstawowej nr 48 w Bydgoszczy
Regulamin organizacyjno-porządkowy Zespołu Szkół nr 7
Regulamin użytkowania szafek
Regulamin organizacji szatni szkolnej
Regulamin hali sportowej
 Statut Szkoły Podstawowej nr 48  
Regulamin świetlicy                                              
 Zasady Wewnątrzszkolnego Oceniania
Regulamin zawieszenia ucznia w przywilejach
Zasady oceniania zachowania

Regulamin Rady Rodziców

Procedury postępowania nauczycieliw sytuacjach zagrożenia dzieci i młodzieżyw Szkole Podstawowej nr 48 

Procedury postępowaniaw sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwaSzkole Podstawowej nr 48